Privacy beleid

Privacy Beleid

De achtergrond en werkwijze van GoodtobeBetter
GoodtobeBetter1 is er van overtuigd dat de privacy van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan GoodtobeBetter verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

In dit privacy statement wordt toegelicht hoe GoodtobeBetter omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die u via deze website aan GoodtobeBetter verstrekt alsmede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan GoodtobeBetter heeft verstrekt.

In dit privacy statement wordt onder persoonsgegevens verstaan elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.

Gegevensverwerking en gebruik
Over het algemeen kunt u deze website bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens  aan GoodtobeBetter verstrekt.  Voor bepaalde diensten heeft GoodtobeBetter wel persoonsgegevens van u nodig. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig.
De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn afhankelijk van de verschillende typen dienstverlening die u van GoodtobeBetter afneemt.

Bij aanmelding voor het Talentprogramma
Indien u zich aanmeldt voor het Talentprogramma heeft GoodtobeBetter onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring en opleidingsgegevens.

GoodtobeBetter verwerkt deze persoonsgegevens om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met een mogelijke arbeidsovereenkomst en u hier actief over te informeren.

Bij aangaan van een arbeidsovereenkomst
Indien u een arbeidsverhouding aangaat met GoodtobeBetter heeft GoodtobeBetter onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en plaats, BSN, soort identiteitsbewijs en kenmerken van het identiteitsbewijs, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens en salarisgegevens.

GoodtobeBetter verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen arbeidsovereenkomst en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.

Bijzondere persoonsgegevens
GoodtobeBetter verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan haar wettelijke vereisten te voldoen, voor zover daar expliciet toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Verstrekken gegevens aan derden
GoodtobeBetter verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien zij daar wettelijk toe is verplicht. Denk bij derden aan opdrachtgevers/klanten van GoodtobeBetter.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

Beveiliging
GoodtobeBetter heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Gegevens websitebezoekers
Van bezoekers aan de website van GoodtobeBetter worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Websites van derden
Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Wees u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy beleid hebben. GoodtobeBetter accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte stellen van het privacy beleid van de betreffende website alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Wijzigingen in ons privacy beleid
GoodtobeBetter kan ten alle tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid. Het meest actuele beleid is te allen tijde raadpleegbaar op de website van GoodtobeBetter.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 24 juni 2019


[1] Onder GoodtobeBetter wordt verstaan GoodtobeBetter BV.